NOVOSTI

- Centar za revitalizaciju industrijskih sistema počeo je sa projektovanjem i realizacijom mernih uređaja i učila.

CENTAR ZA REVITALIZACIJU INDUSTRIJSKIH SISTEMA

UREĐAJI I UČILA

U okviru Centra za revitalizaciju industrijskih sistema projektovan i realizovan je veliki broj mernih uređaja i učila.
1. Uređaj za ispitivanje materijala na zatezanje - kidalica


2. Uređaj za određivanje nivoa vakuuma


3. Uređaj za određivanje modula elastičnosti


4. Uređaj za određivanje koeficijenta stišljivosti fluida


5. Uređaj za određivanja modula klizanja metalnih materijala


6. Uređaj za određivanja koeficijenta termičkog širenja različitih vrsta materijala


7. Pokazni uređaj za ostvarivanje potpritiska vodenim stubom


8. Uređaj za određivanje koeficijenta trenja klizanja na povišenim temperaturama


9. Uređaj za određivanje koeficijenta trenja klizanja u vakuumu


10. Vibraciona platforma


11. Uređaj za eksperimentalno određivanje statičkog koeficijenta trenja klizanja i kotrljanja na sobnim i povišenim temperaturama sa i bez podmazivanja


12. Uređaj za eksperimentalno određivanje statičkog koeficijenta trenja klizanja na sobnim temperaturama sa i bez podmazivanja


13. Uređaj za ispitivanje otpornosti nemetalnih materijala na atmosferske uticaje


14. Uređaj za određivanje karakteristika membrana


15. Uređaj za određivanje triboloških karakteristika materijala pri različitim tipovima kontakta